Seeking, Longing.

Hledání

back to home pdf share

Mohli bychom tvrdit, že hledání je pro člověka v tomto světě základním vyjádřením jeho existence. Ale jestli tomu tak je, co přesně jako lidé hledáme? Je to snad sociální status, bohatství, sláva, moc, dlouhý život a tak dále? A řídí se naše hledání slepě normami tohoto světa, jeho očekáváními? Jsme poháněni, abychom bez otázek následovali cíle, zakládající naše jednání na populárním rčení „účel světí prostředky“? Každý z nás si samozřejmě takové otázky musí pro sebe zodpovědět sám, a to je samo o sobě záležitostí vážných úvah.

Pro některé z nás je zde jiný druh hledání. Začíná pocitem jakoby nejasné touhy, neustálé nespokojenosti s životem všeobecně, neusmířeným žalem, vzdálenou vzpomínkou na něco ztraceného. Poháněni takovou touhou hledáme hodnoty, které jsou nad těmi umělými, již zmíněnými prvky, a hledáme Pravdu, Moudrost, Spravedlnost, Lásku. A samozřejmě se co nejvíce snažíme, abychom je nalezli. A tak hledáme skrze ty cesty, které nás seznámí s tím, co bezprostředně nenáleží k tomuto světu – zkoumáme náboženské filosofie, možná následujeme duchovní vůdce, spojujeme se s esoterickými hnutími. Ty se noří do tajemství tohoto světa, a my jsme přitahováni k příslibu věčného života, k následování náboženských snah, které nám nabízejí stav vyšší existence, život, který stojí nad pomíjivostí a prázdnotou tohoto světa.

Tyto snahy mohou bezesporu rozvinout určitý vyšší rozumový a morální stav, ale vyzdvihnou nás z naší současné situace, učiní nás lepšími lidmi? Jsou věčné hodnoty, po kterých toužíme, opravdu uskutečněny pomocí takových snah? Samozřejmě na to všichni máme nějaký názor.

Existuje mnoho duchovních hnutí, která nám slibují vývoj našich vyšších dovedností, našich vyšších schopností, ovládnutí mysli například pomocí meditativních cvičení nebo dosažení kosmického vědomí a tak dále. Může se dokonce přihodit, že jednotlivec následující takovou stezku zažije okamžiky „osvícení“, zkušenosti mimo tělo nebo nějakou formu rozšířeného vědomí a tak dále. Ale hledající si také uvědomí, že zůstává smrtelným, život se nestal věčným, ale zůstává pomíjivým, a všechny zážitky postupně upadnou v zapomnění. Nestálost přírody tohoto světa se stále prosazuje. Letmé okamžiky spokojenosti, které můžeme pociťovat, pominou, avšak nejasná touha srdce zůstává. Jaké je tedy řešení toho vnitřního dilematu?

Mnozí z nás stojí na křižovatce. Skrze své hledání pomocí prostředků, které tento svět nabízí, jsme byli přivedeni k překážce, k hranici, a tato stezka ztratila svůj příslib, své lákadlo, a naše zkušenost nám ukazuje, že tento svět nemůže uspokojit naši nejhlubší touhu. Všechny vnější autority nad námi ztratily svou moc, avšak stále jsme ponecháni s neusmířenou touhou. Tato stezka však neznamená, že to všechno byla ztráta, neboť se také prohloubil vhled, vhled, který nás vede vpřed skrz labyrint klamů světa. V určitém okamžiku je touha našeho zmučeného srdce vyslyšena, a my čelíme něčemu neočekávanému, něčemu, co se zcela liší od toho, co jsme si představovali.

Je to učení, které nám říká, že náš vůdce spočívá v nás samotných, že duchovní škola je zde, aby primárně ukázala směr a poskytla duchovní podporu, a že každý musí kráčet svou vlastní stezkou, svým vlastním tempem, v plném sebeuvědomění. Tato vnitřní stezka vede k probuzení nové bytosti v nás, duchovní duše pocházející z vyšší skutečnosti, a pokud si přejeme na této stezce pokročit, musíme se jako osobnost této přírody odevzdat této vyšší bytosti a splynout s ní.

Může se stát, že tato skutečnost je tak odlišná od našich očekávání, že můžeme pocítit, jako by se proti tomu něco v nás bouřilo, odmítalo to přijmout. Mohli bychom strávit mnoho let vyhýbáním se této skutečnosti na stezce kvůli tomuto vnitřnímu odporu. Může se stát, že se blížíme konci svého života a při zamyšlení vidíme, že jsme nevyužili příležitosti, které nám byly darovány, a vidíme tuto stezku stále jakoby v dálce, jako nejasný příslib.

Přestože proti tomuto odporu bojujeme, tato touha nás stále nenechá odpočívat a pohání nás, abychom učinili další krok. Bude to na stezce nabízené touto duchovní školou? A odkud vychází ten tichý hlas, který nás vede, ta nejasná touha ženoucí nás životem? Každý si tyto otázky musí zodpovědět sám pro sebe a musí na této celoživotní cestě následovat své srdce.

back to home pdf share