roses

A beavatási munka mai összefüggései – 2. rész

back to home pdf share

Mint már említettük, a tizenötödik századtól kezdve a Rózsakeresztes mozgalom mindig kihívást jelentett a vallási dogmatizmus számára, utóbb pedig a tudományos dogmatizmus számára is. A tudomány, érvelési módszerének alapján, azt állítja, hogy a tudás tapasztalatból fakad, és nem ismeri el az ember szellemi és lelki valóságait, mivel számára az „ember” csupán fizikai lény.

A Rózsakereszt a múltban azon dolgozott, hogy a fejlődő tudományt megszabadítsa a vallásos dogmatizmus és a babonák befolyásaitól, és megpróbálja lerakni egy átfogóbb tudomány alapjait. Ma ismét azon munkálkodik, hogy megismertesse a tudományt az ember egységes lényének fogalmával, valamint annak világhoz és élethez való viszonyával, és megvizsgálja, hogy a világi és szimbolikus nyelvhez hasonlóan hogyan tudna a tudomány és a szellemiség együtt létezni.

Mindazonáltal tagadhatatlan tény, hogy az ember és a világ pusztán fizikai szempontból való szemlélete, ahogy a tudomány elképzeli, vezetett a jelenlegi materiális világnézethez, ami bolygónkra nézve halmozottan pusztító hatásúnak bizonyult. A tudomány annyira idegenkedett egy ember formájú Isten és Teremtő létezésétől, hogy az élet szellemi oldaláról való tudást is semmibe vette, ami által viszont a saját tehetetlenségét is el kellett palástolnia.

Mi más következhet ebből, mint az, hogy a tudomány különféle próbálkozása arra, hogy megakadályozza a környezet jelenleg növekvő pusztulását, minden téren kudarcra van ítélve, ha nem fogadja el az élet szellemi dimenzióinak a létezését, melyek az ásványi, növényi, állati és emberi életterületen egyaránt jelen vannak. Ennek az újfajta felfogásnak megfelelően elsőként azt kell felismernie, hogy a Föld és a kozmosz mint egész, szintén élőlények, ugyanaz az eszme és cél hatja át őket is, mint az embert, mindegyik önálló és tudatos lény a saját létezési szintjén.

Ezen a ponton érdemes lesz részletesebben belemerülni a rózsakeresztes filozófia mélységeibe, hogy jobban megértsük az alapjait. Kezdjük talán azzal a megállapítással, hogy a fizika egyik legutóbbi „felfedezése”, a „Higgs mező” már a „Aranyszabályok könyvében” is szerepel, ami a több ezer éves ősi, keleti bölcselet, a „Kalacsakra Tantra” összefoglalásának egyik tanulmánya.

Itt található annak a nevezetes „isteni részecskének” a leírása, pusztán szimbolikus és nem technikai nyelven, de kétségtelenül rávilágítva, hogy milyen szerepet játszik az egyetemes megnyilvánulás egyensúlyának fenntartásában. Tény, hogy minden nagy szellemi impulzus arra összpontosul, hogy egészen a valóság alapjaiig elhatoljon, a valóság megértése pedig nem lehetséges anélkül, hogy először fel ne fednénk az anyagi megnyilvánulás misztériumát.

Az energia és anyag közötti kapcsolat már jóval Einstein előtt is ismert volt a szellemi iskolák számára. Téves elképzelés azt hinni, hogy a fizikai anyag és az energia csak különböző rezgésállapotok formájában nyilvánul meg. Vegyük az egyik legspirituálisabb keresztény evangéliumot, a János evangéliumot, ami azzal az állítással kezdődik, hogy minden az „Ige” által, egy megnyilvánuláshoz vezető tett által, más szóval a Logosz által keletkezett. S mi más a szó, ha nem rezgés? Innentől már csak egy lépés a modern fizika húr elmélete.

Mindez azt a rózsakeresztes felfogást erősíti meg, hogy vannak ugyan pontos módszerek és kifinomult műszerek egy feltevés tárgyilagos bizonyításához, ugyanazokat a következtetéseket azonban másfajta, még kifinomultabb eszközökkel is el lehet érni, melyek belátáson és bölcsességen alapulnak, az emberi elme és test segítségével. Az első esetben azok, akik a feltevést felállították, az eredményt szinte mindig abszolútnak tekintik, pedig alapjában véve szubjektív és vitatható marad. Másrészt a Rózsakereszt fáradhatatlanul azon dolgozik, hogy az egyéni tudatot megszabadítsa mindazoktól a beidegződésektől, szabályoktól, hagyományoktól és külső tekintélyektől, melyek a gondolkodásunkat befolyásolják, hogy az elme valódi belátáshoz és bölcsességhez juthasson.

Ez fáradságos folyamat, ami az emberi intelligencia minden ágazatát igénybe veszi, különösen azt a képességünket, hogy minden egyes új felismerést a megnyilvánult természettel és a gyakorlati élet tanulságaival szemben értékeljünk és mérjünk fel. Ez a módszer éppoly sokat követel, mint amit a tudós a laboratóriumában, a művész a műtermében, vagy a misztikus a meditáció pillanataiban használ, mivel mindhármat egyszerre fogja át. Hiszen azok számára, akik elérték a „felébredés” legmagasabb szintjeit, ahogy Gautama, a Buddha a végső megvilágosodás állapotát nevezte, az egyetlen eszköz, aminek segítségével tapasztalataikat másokkal megoszthatják, a szimbolika és analógia nyelve.

A Rózsakereszt számára az emberiség többségének normális állapota az álom állapotához hasonló. Az emberek teljesen az érzékek keltette illúziók áldozatai, és a valóságot, azt „ami van”, egyáltalán nem ismerik. Ezért a Rózsakereszt minden erőfeszítése azt a célt szolgálja, hogy fokozatosan, következetes és tudatos önkontroll segítségével ráébressze az embereket a valóságra.

Létterületünk valósága meglehetősen szörnyű: szenvedés, nyomor, erkölcsi fertő, naponta elkövetett erőszak a világ minden táján, mindezt csak akkor képes a lelkünk elviselni, ha kis adagokban dolgozza fel. Az egész „valóság” megismerése, ami egy mély együttérzéshez vezető kapu, jelentős lelki gyarapodást igényel. A lélek érése egyedül hit által nem érhető el, hanem olyan belátáson és tapasztalaton keresztül történhet, ami teljesen odaadó élettevékenységből és hozzáállásból származik. A valóságba való beavatáshoz vezető minden ajtó - a múlttól kezdve a jelenig - csak azok számára nyílik meg, akik ismerik önmagukat, ahogy a delphi templom homlokzatán szereplő egyértelmű kijelentés mondja „Ember, ismerd meg önmagad”.

A tapasztalat megtanította a rózsakereszteseket az érinthetetlen világok, a felsőbb dimenziók valóságára, melyek ugyanazon a végtelen űrön osztoznak, a számunkra elérhető határain belül, de a rezgéstörvények által lepecsételve. A mi emberi szenvedéssel teli világunkon kívül létezik az élet szeplőtelen világa, ahol olyan lények élnek, akik már túljutottak kettős természetükön és szellemileg újjászülettek, de még fenntartják a kapcsolatot a mi életterületünkkel. A Rózsakereszt ennek az új lélektudatosságnak a nézetéből mind mennyiségi, mind minőségi útmutatást kap munkájához, hogy segítsenek az emberiségnek.

Olyan témákat érintettünk tehát, mint a léleknek az isteni monáddal kapcsolatos fogalma, az ember finomabb testeinek léte és szerepe, valamint a szellemi törvények működése és tevékenysége anyagi életünkben, melyek sokak számára érdekes témák lehetnek. A rózsakeresztesek számára azonban ezek csupán a megismerés eszközei, melyek az új tudat fejlődése során kerülnek alkalmazásra, ezen kívül a lélek teremtő tevékenységének, ami a szellemi törvények tiszta etikáját tükrözi, új hatósugarai.

Mindezek nem egy rózsakeresztes iskola kizárólagos tulajdonai, hiszen sok szellemi iskola volt mind keleten mind nyugaton, melyek ugyanezt vagy nagyon hasonló filozófiát hirdettek. A rózsakeresztes filozófia talán legjelentősebb jellemvonása, amiben a keleti filozófiával is osztozik, a „szív tanítására” való összpontosítás, vagyis a lélek tana, ami összevegyült a „szem tanításával”, vagyis az érzékeken keresztül való tanulással, az értelemmel.

A „szív tanításának” célja a Szellemmel és annak eszmeképző áramlatával való kapcsolat, míg a „szem tanítása” a megnyilvánulás tapasztalatával, valóságunkkal és annak követelményeivel foglalkozik.

A rózsakeresztes iratok mindkét tanítással való kapcsolatra jelképesen a Rózsakereszt Krisztián sírjában talált két könyv által utalnak, T könyve, azaz Isten könyve által, illetve M könyve, azaz a világ könyve által. Ezek jelentik a kulcsot, azt a művészetet, ami lehetővé teszi a rózsakeresztes számára, hogy teljesítse azt, amit a rózsakeresztes alkímia legkiemelkedőbb szövegének, Hermész Triszmegisztosz Smaragdtáblájának kezdőszavai fejeznek ki:

„Igaz! Ez a teljes igazság! Ami lent van egyenlő azzal, ami fent van, és ami fent van egyenlő azzal, ami lent van, hogy az Egyetlen Létező csodái teljesüljenek.”

back to home pdf share