white

De reis naar de goddelijke geliefde

back to home pdf share

A.P.: Welke rol speelt weten voor u op een spirituele weg? Wat zou men moeten weten?

H.A.: Er zijn slechts twee wezens in het hele universum: de liefhebbende en de geliefde.

Ik was een verborgen schat en wilde herkend worden.

(uitspraak van de profeet Mohammed).

Deze uitspraak geeft te kennen, dat de hele schepping slechts geschapen werd met het doel de Herkennende (God/Allah) in het herkende (de schepping) zelf herkend zou worden. Daarom verlangt de hele schepping ernaar zich met de schepper te verenigen, want alleen in hem is de schepping in staat zichzelf te herkennen. Godskennis leidt tot vereniging met de goddelijke geliefde.

De scheiding van de schepper was noodzakelijk, zodat het proces van het herkennen überhaupt mogelijk kon worden. De reis naar de goddelijke geliefde begint als we nu, op dit ogenblik, in het hier en nu ontwaken.

De reis naar het geleidelijk ontwaken leidt naar de goddelijke tegenwoordigheid.

In haar herkennen we dat we op elk moment van ontwaken met God, onze schepper, verbonden zijn. Dit herkennen kan alleen in goddelijke tegenwoordigheid plaatsvinden. De bewustzijnsreis naar de goddelijke tegenwoordigheid begint met het bewuste plan, met niets anders tevreden te zijn dan met de goddelijke geliefde zelf. De zoektocht naar de goddelijke geliefde voert naar de vereniging met de goddelijke oergrond van de mens. Pas in het verenigen met God/Allah kan de scheiding van de goddelijke oergrond opgeheven worden.

De volkomen gelukzaligheid bereikt de mens, als hij op de oergrond van het Zijn zichzelf, zijn godheid in zichzelf, heeft gevonden.

 

A.P.: Wat kan men eigenlijk weten? – Wat is innerlijk weten, en waartoe leidt het? Is het mogelijk, dat het niet-weten daarbij een belangrijke rol kan spelen?

H.A.: De toestand van de eenheid kan alleen door de dronkenschap van het hart verkregen worden.

De dronkenschap van de liefdeswijn leidt tot volkomen vereniging met de goddelijke geliefde.

In de Koran staat het heilige woord “La Ilahe Ilallah”. Hetgeen betekent niets bestaat, geen enkele werkelijkheid behalve God. Alleen de door de wijn van de godsliefde bedwelmde kan de schoonheid en de betekenis van deze woorden echt begrijpen. Alle heilige geschriften bevestigen de volkomen godseenheid met de totale schepping. Het geheim van de eenheid van al het zijn kan alleen in de toestand van volkomen dronkenschap verkregen worden. De door de liefde bedwelmde kan de goddelijke geliefde in de dronkenschap van zijn eigen hart ervaren.

In het uitgedoofd-zijn door de volkomen dronkenschap kan de ontkenning van al de geschapen dingen plaatsvinden. Door de dronkenschap van de wijn der godsliefde bereikt de Soefi de toestand van “Fana”, het uitgeblust-zijn. Nadat de Soefi het schouwen, het goddelijke schouwen, en het openen van de ogen van het hart door de dronkenschap van de liefdeswijn verkregen heeft, treft hem als in een flits de absolute nuchterheid en helderheid, de visie van het goddelijke inzicht, die tot de bevestiging van al het geschapene leidt.

Deze ware nuchterheid is de grootste extase van het bedwelmd-zijn, waarin de Soefi de schoonheid van God in zijn eigen hart herkent.

Pas door de toestand van het uitgedoofd-zijn en de dronkenschap van de goddelijk liefdeswijn kan het ”subjectieve Ik”, de ik-persoonlijkheid (ego), de dierlijke zielendrift, overwonnen worden. Alleen in de toestand van de hoogste extase en dronkenschap kan het goddelijke hogere Zelf, de godsvonk in de vijfde hartkamer, herkend worden. Werkelijk weten is het inzicht door liefde. Voor de Soefi is het eigen lichaam een kruis van licht, een landkaart van het bewustzijn.

 

A.P.: Wat is de belangrijkste ster die u leidt? Hoe beleeft u het trans- formatieve aspect van de weg?

H.A.: Om te kunnen ontwaken, moet de mens zich losmaken van de zinnelijke wereld van het lichaam, met zijn dierlijke zielendrift en het verkleefd zijn hiermee. Het is een zich-verheffen uit zichzelf. De mens moet leren opstaan, om zijn hart te baseren op de goddelijke oergrond (zie bij Meester Eckhart over: de leegte en de volheid).

Werkelijk weten is het inzicht in de godsvonk in het hart van de mens.

De Soefi’s geloven, dat Jezus niet aan het houten kruis de kruisdood gestorven is, maar aan het kruis van licht, aan de essentie, aan het licht van God. Aan dit kruis van licht is de dierlijke zielendrift van Jezus gestorven en is de Christus opgestaan, in het “sterven vóór het sterven”. Opent de vijfde hartkamer zich, dan gaat het goddelijk zaad, de godsvonk open en ontkiemt de roos van de liefde, voor het brandende hart van Jezus. De roos ontvouwt haar bloesembladeren en laat een wonderbaarlijke geur van de eeuwigheid Gods stromen. Nu pas openbaart het verborgen, zwarte licht van God zich en onthult het geheim van de liefde in de Rozentuin van het hart. De roos komt tot bloei, omdat ze door de zuivere godsliefde ontvlamd is. Door het ontwaken in God, Fana, komt de Soefi bij het zwarte licht, dat in de duisternis van het hart oplicht en het wezen van God openbaart. De kleur van Jezus is bij de Soefi’s een lichtend zwart. Hij geldt bij de Soefi’s als profeet van de geestelijke armoede. Want hij zegt over zichzelf in de Bergrede:

Zalig zijn de armen, want aan hen behoort het hemelrijk. 1

Het volledig uitgeblust-zijn van de dierlijke zielendrift van al haar begeertes beschrijft het proces van de kruisdood van Jezus.

Door de liefdesdood aan het kruis raken wij op de weg van de geestelijke armoede, en het zwarte licht onthult het geheime wezen van God, dat zich in het brandende hart van Jezus openbaart. Het herkennen van de lichtend-zwarte kleur van de vijfde hartkamer leidt naar de uitredding van de kruisdood. Door het volledig uitgedoofd-zijn op de weg naar de armoede verkrijgt de Soefi het smaragden visioen van het hart. De inspiratie van de Heilige Geest vult de kelk van het hart met het zwarte licht van de godskennis. Het wezen van God blijft voor altijd verborgen en is daarom het lichtend-zwarte licht, wat staat voor het Christusbewustzijn. In een door hartstochtelijke Godsliefde brandend hart kan de Heilige Geest ontvangen worden. Dit leidt naar volledige armoede en tot uitgedoofd-zijn in de tegenwoordigheid van de goddelijke geliefde. Als de zoekende de weg van de armoede, de weg van Jezus Christus gaat, komt hij in het werkelijke vaderland, in het licht van God.

  • 1. Matteüs 5:3
back to home pdf share