Vibrates

Alles is trilling - Deel 2

back to home pdf share

Naar deel 1

In deel I van dit artikel ging het over de visie van de esoterie op de trillingswetten. Wat zegt de nieuwe wetenschap hierover?

Energievelden zijn belangrijk

Zo’n 75 jaar geleden erkenden kwantumfysici dat alles in het universum in essentie uit energie bestaat. Men kan met moderne technieken het elektromagnetische aspect van de unieke trillingspatronen van vele zaken in het universum meten. Metingen laten zien dat ieder van ons zijn eigen unieke trillingspatroon heeft, en ook dat er een relatie bestaat tussen ons frequentiepatroon en de aard van ons waarnemingsvermogen.

Energie en energievelden worden in de nieuwe wetenschap fundamenteler geacht dan materie; onbegrensde velden worden beschouwd als het basiselement van een uit energie bestaand universum. Materie en energie zijn alleen maar twee verschillende soorten trillingsfrequenties van energie. David Bohm1 noemt materie een gecondenseerd bewustzijn, volgens de formule:

massa = energie = bewustzijn

Men komt dan op basis van het principe van harmonische resonantie tot de logische coherente interactie tussen bijvoorbeeld lichaamscellen, en zo blijkt in feite veel meer ordening mogelijk dan men dacht.

Denk bijvoorbeeld ook aan de morfogenetische velden van Rupert Sheldrake2, een soort collectief geheugen in velden op alle niveaus van complexiteit. Informatie kan op non-lokale manier worden overgebracht van het ene organisme naar het andere. Vogels, vissen, zoogdieren weten waar ze heen moeten trekken over de aarde, cellen in het lichaam weten wat ze doen moeten. Hoe dat kan, wordt hiermee duidelijk. Het is allemaal informatie op basis van trilling.

Zo heeft Jung3 het ook over het collectief onderbewuste, en de hersenspecialist Karl Pribram4 concludeerde dat herinneringen liggen opgeslagen in een veld op een niveau van realiteit, voorbij ruimte en tijd. Inderdaad, een heel nieuw paradigma.

Maar wat is nu de invloed van energievelden op onze fysiologie?

De celbioloog Bruce Lipton5 laat zien dat energievelden een verregaand regulerend effect hebben op ons fysieke lichaam. Het cellulaire netwerk van ons fysieke lichaam is in feite een complex energie-interferentiepatroon dat wordt doordrongen en omgeven door organiserende energievelden. Dus trillingsfrequenties kunnen de fysieke eigenschappen van moleculen veranderen. Zo kan gedachte-‘energie’ de celfunctie van het produceren van eiwitten activeren of blokkeren via het mechanisme van constructieve en destructieve interferentie.

Celbiologen kunnen de unieke moleculaire frequenties van organische stoffen, zoals bijvoorbeeld de vier verschillende DNA-aminozuren meten. Het is duidelijk geworden dat gezonde cellen, weefsels en organen een frequentiespectrum uitzenden dat verschilt van overeenkomstige zieke cellen, weefsels en organen.

Elk mens heeft dus een uniek eigen trillingspatroon. Iedere vibratie, d.w.z. specifieke frequentie en amplitude (hoogte van de golf) creëert specifieke vormen of patronen. Als frequentie en amplitude veranderen komen er nieuwe patronen, eerst zie je dan chaos ontstaan, en daarna een nieuwe, schijnbaar stabiele en complexere gestructureerde vorm. Nu kunnen elkaar ontmoetende golven elkaar uitwissen, dat noemt men destructieve interferentie, en golven die elkaar versterken noemt men constructieve interferentie. Alleen de laatste kunnen zich handhaven, in vorm blijven, meewerken aan ons voortbestaan.

Er zijn tientallen jaren metingen gedaan aan het elektromagnetisch veld rondom het menselijk lichaam. De ELF (extreem lage frequenties, 0-250 Hz) zijn betrokken bij de biologische processen en blijken vrij constant voor alle mensen, maar de EHF (extreem hoge frequenties, tot 200 000 Hz) zijn heel gevarieerd: het is onze persoonlijke signatuur, en de hoogte heeft te maken met onze staat van bewustzijn, zo is duidelijk geworden uit onderzoek.

Hogere frequenties blijken samen te vallen met een waarnemingsvermogen waarop andere niveaus van de werkelijkheid waar te nemen zijn, bijvoorbeeld door mystici. Verandering van onze focus verandert ons frequentiepatroon.

De staat van bewustzijn van een individu is af te lezen aan de trillingsfrequenties van zijn of haar energieveld. Hoe hoger de frequentie, hoe ruimer ons bewustzijn en waarnemingsvermogen. Wanneer de informatie waar deze persoon toegang toe heeft, de essentie heeft van eeuwenoude wijsheid, grote waarheden en spirituele kennis, bevinden zijn vibraties zich in het gebied met de hoogste trillingen.

Er lijkt verband te bestaan tussen de frequenties van onze aura, de frequenties van onze hersengolven, ons bewustzijn en onze waarneming. Steeds meer onderzoek wijst erop dat dit geheel wordt gecoördineerd door ons hart. Het hartveld verschaft een synchroniserend signaal voor het hele lichaam.

Ook is uit metingen gebleken dat door emotionele reacties als kwaadheid, frustratie, angst en onveiligheid het trillingsfrequentiepatroon van het hart incoherent wordt. De signalen die door het hart worden uitgestuurd, worden dan chaotisch, waardoor bepaalde activiteiten in de hersenen geblokkeerd raken. Incoherente golven zijn niet in fase, kennen dus destructieve interferentie, verzwakken zichzelf. Ook dit kan weer zijn fysieke uitwerking hebben.

Schaal van liefde?

De belangrijkste conclusie van dit hele plaatje is dus:

Liefde en compassie, als hoogste frequentie, is in staat om lagere frequenties, die samengaan met bijvoorbeeld angst en woede, te transformeren. Als dit gegeven gemeen goed wordt, als steeds meer mensen zich hiervan bewust worden en er de consequenties uit trekken, zal dat voor enorme veranderingen kunnen zorgen.

De psychiater en mysticus Dr. David Hawkins6 heeft een bewustzijnsschaal ontworpen van 0 tot 1000. Het gaat hierbij dus om meetbare trillingsfrequenties, aan de hand van spiertesten, van de niveaus van menselijk bewustzijn, die blijken te corresponderen met menselijk gedrag, iets wat hij bij duizenden mensen heeft gemeten.

consciouss-schale

Dit schema is op internet te vinden onder Bewustzijnsschaal.

Helemaal onder aan de schaal vinden we op 20 de trilling van schaamte, op 30 de trilling van schuld, en dat loopt op via apathie en verdriet naar 100, de trilling van angst. Dan gaat het verder via woede en trots naar 200, de trilling van moed. (De getallen op de schaal zijn net als bij graden Celsius arbitrair, het gaat om de onderlinge verhoudingen.)

Bij 200 ligt een eerste omslagpunt, dat gaat van destructief en schadelijk gedrag naar constructief en heilzaam gedrag. Een tweede omslagpunt ligt bij 500, de trilling van liefde. Alle trilling onder de 200 is verzwakkend, alles erboven versterkend.

Liefde overwint

En nu blijkt dat, hoewel het gemiddelde bewustzijn van mensen op aarde onder de 200 trilt (in 2009 was dit bij 78% van de mensen het geval), het collectieve bewustzijn van de mensheid boven de 200 uitkomt! Hoe komt dat? Dawkins legt uit dat dat wordt veroorzaakt door die andere 22%, doordat één persoon die op het niveau van de liefde trilt (500 op deze schaal) een tegenwicht biedt voor 750.000 mensen onder de 200-streep.

De schaal stijgt namelijk logaritmisch, wat inhoudt dat elk volgend punt op de schaal een gigantische sprong in kracht betekent. Eén verlicht persoon die op deze schaal 600 of 700 haalt, kan in zijn eentje respectievelijk 10 en 70 miljoen mensen onder de streep compenseren! Er is dus een groot collectief belang bij ieders individuele spirituele ontwikkeling, zo zegt hij, om het destructieve gedrag niet te laten overwinnen, want dan is het afgelopen met de mensheid.

 

Het is een heel aannemelijk concept, wij kunnen ons hier als rozenkruisers iets bij voorstellen. En Hawkins is niet de enige, dit soort geluiden hoor je overal. De mensheid staat voor een kwantumsprong in bewustzijn, wordt er vaak gezegd, van een ego-gericht bewustzijn naar een mensheidsgericht bewustzijn, geleid en gedragen door het Licht van de Eenheid. Want alles is met alles verbonden, wij zijn één mensheid.

Als wij het belang hiervan inzien, als wij van binnenuit verlangen om door het verhogen van ons trillingsgetal ook bij te dragen aan die Wet van Liefde, zodat zoveel mogelijk zoekende mensen daarmee kunnen gaan mee-resoneren, hoe kunnen we dat dan doen? Hoe kunnen wij ons bewustzijn vernieuwen? Hoe kunnen wij die zuiverheid in ons vrijmaken, onze ziel voeden met het ene levensbrood dat ons wakker en bewust zal maken en onze ziel het inzicht zal schenken in een hoger levensniveau waar wij deel van uit kunnen maken?

Dat is een proces van niet-aflatend verbinding zoeken met de hoge trilling van Eenheid, een nieuwe focus ontwikkelen, een nieuw verlangen voedsel geven, een bewuste levenshouding toepassen, dat is met name de eenheid tussen hoofd en hart tot stand brengen. Het is het woe-wei van de taoisten, het niet-doen. Je niet mee laten slepen in negatieve emoties, in destructief denken, in onbezonnen handelen. Tijd nemen om naar binnen te gaan, om het hart de leiding te laten nemen, zodat het hoofd wel moet volgen.

Als je je zo weet te laten inspireren door de kracht van de Eenheid, dan komt er gnosis, innerlijk weten in je wezen, dan groeit je bewustzijn tot een albewustzijn. Dan is er liefde voor alles en allen.

Dan komen we tot het besef van de eenheid van schepping en mensheid, én van de eenheid van de cellen in elk menselijk lichaam die zo volmaakt met elkaar samenwerken om het lichaam optimaal te laten functioneren. Ook de mensheid als geheel kun je zien als een conglomeraat van 7 miljard ‘cellen’, ook die zijn geschapen om net zo volmaakt samen te werken als het wonder dat het menselijk lichaam is, geleid door de hoogste frequentie, de Liefde.

  • 1. David Bohm: Wholeness and the Implicate Order. Routledge, 1980
  • 2. Rupert Sheldrake, The Presence of the Past: Morphic Resonance and the Habits of Nature. Icon Books Ltd, 2011
  • 3. Carl G. Jung, The phenomenology of the spirit in fairy tales. The Archetypes and the Collective Unconscious, 9(Part 1), 207-254, 1948
  • 4. Karl H. Pribram, Brain and Perception: Holonomy and Structure in Figural Processing. Hillsdale, N.J: Lawrence Erlbaum Associates, 1991
  • 5. Bruce H. Lipton, The Biology of Belief. Hay House Inc, 2016
  • 6. David R. Hawkins, Power vs. Force: The Hidden Determinants of Human Behavior. Hay House Inc., 2014
back to home pdf share