Judas

De impact van het geld op de mens

back to home pdf share

Alle waarden worden uitgedrukt in monetaire termen en alle oorlogen door de wereld heen zijn, zonder uitzondering, ontstaan en gevoed door de jacht op het geld en de macht die het verschaft.

Zelfs de mens wordt daarin als een economische factor verrekend, een potentiele goudmijn die een monetaire waarde vertegenwoordigt in functie van zijn productiviteit, de kosten van zijn organisatie, zijn familiaal budget, zijn bankrekening, enzovoort. Kortom, de hiërarchie van de waarden in de actuele wereld vormen de top van de piramide.

Anderzijds vinden de zucht naar macht en dominantie, die de natuurlijke staat van het menselijke wezen zo treffend tekenen, in het geldelijk bezit een dankbaar middel tot zelfbevestiging. Met de economische conjunctuur en de sociale bewogenheden die de actuele wereld in onze dagen karakteriseren, is het geen zeldzaamheid personen van welke leeftijd ook te zien aankloppen bij esoterische bewegingen, met de ambitie om daar tegen elke prijs, de weg naar geld of materiele rijkdom te vinden.

De vragen die wij hier willen benaderen zijn deze:

- Van waar die enorme invloed van het geld op de menselijke wezens?

- Is het mogelijk zich van die invloed te bevrijden en hoe dan wel?

 

Wat is geld en waar komt het vandaan?

Het begrip geld (‘Argent’ in het Frans) komt van het Grieks “Argos” wat ‘blank’, ‘glans’ betekent, en op zijn beurt afstamt van een term uit het Sanskriet die vlekkeloos betekent. Geld kreeg dus oorspronkelijk de naam van “een wit, blinkend metaal” dat werd (en wordt) gebruikt voor het fijnere – en duurdere – werk, zoals vaatwerk, juwelen en uiteraard ook munten, geldstukken. Dus in het Nederlands: zilver - zilverwerk – zilverstukken.

In onze dagen vertoont het geld meerdere vormen, gaande van materiele tot immateriële. Muntstukken zijn doorgaans een legering van koper en zilver; bankbiljetten van papier op basis van katoen of linnen. In de ontstoffelijking, eigen aan het Aquariustijdperk waarin wij nu leven, ontwikkelen zich immateriële vormen van transacties in de zakenwereld en de elektronische betaalmiddelen.

 

De verhouding van mens tot geld

Occult onderzoek toont aan dat het geld - voornamelijk dan als ‘harde’ munt - symbool staat van de energie die aan de arbeid is besteed; zweet en bloed als het ware, omgezet in materie. Dankzij dit symbool dat tot een almachtige god in de wereld is verheven, konden de financiële bonzen de macht op de mensheid grijpen. Door economische mechanismen en de soms wel eens duistere wegen van de bankenwereld buigen zij de vitale energie om naar de eigen belangen.

De vrees dat het geld uiteindelijk niets anders zou zijn dan een uitvinding om de mens van zijn energie te onteigenen is niet denkbeeldig.

Vaak redeneert de mens: “Als ik geld bezit kan ik alles bereiken en vind ik het geluk.” Op deze basis is elke dagelijkse aandacht en activiteit gericht op de jacht op het geld.

Maar de nuchtere realiteit van het bestaan toont dat het bezit van geld en alle materiele mogelijkheden die daaraan zijn verbonden niet het “geluk” oplevert, noch in de nobele zin van het woord, noch in het stillen van de bezitsdrang. In tegendeel, hoe meer men heeft, hoe meer men wil en bovendien schept de welgevulde beurs bij de mens de roes van hoogmoed en macht.

Talrijke Bijbelse geschriften en commentaren verwijzen naar de overheersing van het geld over het menselijke wezen. Het verraad van Judas zoals het staat vermeld in de evangeliën is daar een duidelijke illustratie van. In dit fragment is de macht van het geld op de mens vergeleken met het indringen van de Satan in hem (Lucas 22 : 1-6).

 

Materiele en occulte analyse van de macht van het geld op de mens.

Op materieel vlak zoekt de mens, althans in aanvang, het geluk. Het is het uitbuiten van die hoop te voldoen aan zijn fysiologische en materiele behoeften (eten, drinken enz.),

Veiligheid (huisvesting, verzorging), fysieke (opname en erkenning in de gemeenschap, verlangen tot zelfrealisatie). Dank zij het geld kunnen de verlokkingen van de consumptiemaatschappij de mens in de afhankelijkheid houden en in de illusie dat het geld hem het zo begeerde geluk zal brengen.

Voor wat het occulte aspect van het geld betreft moeten wij in aanmerking nemen dat de ertsen die zo rijkelijk in de aarde te vinden zijn, voortkomen uit de energetische stralingen van andere planeten. Zo is zilver de kristallisatie van maankrachten, koper die van Venus en kwikzilver (nog door de alchimisten het “vloeibare zilver” genoemd) van Mercurius.

Anderzijds gebruiken de eonen van de onzichtbare werelden het zilver, door de negatieve manipulatie van de energieën der planeten en hun invloed op de mens, om de aardebewoners van hun eerste opdracht af te leiden. Dit gebeurt door de relatie tussen de materialen waaruit het zilver is samengesteld, de lichaamsdelen die erdoor worden beïnvloed en de planeten die die materialen sturen.

De oude Grieken, de Egyptenaren en de Hindoes hadden weet van de centra in het lichaam die als toegang voor kosmische energieën fungeren; de zes klieren met inwendige secretie die ieder door een planeet worden bestuurd: de pinealis (Neptunus), de hypofyse (Uranus), de  schildklier (Mercurius), de thymus (Venus), de galklier (Zon) en de twee bijnieren (Jupiter).

De krachten die door deze planeten zijn vrijgemaakt hebben als doel de mensheid op hun spirituele weg te helpen bij het herstellen van de binding met de originele Geesteswereld. Maar die krachten en invloeden kunnen ook worden misbruikt en in dat geval leiden ze de mens van de Weg af.

Beschouwen we bijvoorbeeld koper en kwikzilver, de krachten die van Venus en Mercurius uitgaan en respectievelijk de thymus en de schildklier besturen. Het is bekend dat misbruik van de krachten van Venus zich uit in zinnelijkheid, losbandigheid, gemeenheid, luiheid, sentimentaliteit, verwaandheid en wispelturigheid. Hetzelfde geldt voor het misbruik van de krachten van Mercurius die zich voornamelijk uitdrukken als eigendunk, bedrog, luiheid, verwaarlozing, lichtzinnigheid, laster, hardheid, oneerlijkheid, speelzucht, besluiteloosheid en zenuwziekten. De haast permanente aandacht van velen op de jacht naar geld, zet de klieren met inwendige secretie wijd open voor alle negatieve invloeden en houdt ze in de greep van lijden, onwetendheid en wangedrag.

 

Bevrijding uit de greep van het geld

Daartoe is het in ieder geval raadzaam recht te doen aan het geld door te erkennen dat het simpelweg een instrument is van transactie, maatstaf en vermogen.

Materiele rijkdom en spiritualiteit zijn niet onverzoenbaar, maar het geld zal zijn kracht en vermogen aan de mens verlenen naar gelang de mentale en psychologische verhouding van de mens tot het geld.

Zich bewust zijn van de macht van het geld en zich afvragen hoe daaraan te ontkomen vormt de eerste stap om het geld in zijn status van dienaar te behouden en niet die van meester.

Soms is er meer nodig dan de persoonlijke wil om aan de greep van het geld te ontkomen, wat zich dan toch voltrekt dank zij de tussenkomst van een heel bijzondere kracht die spreekt:

Zonder mij kunt gij niets.

En in het herstel van de binding met die originele kracht die hij verloren was, kan de mens de ware kennis verwerven die hem definitief van het financiële juk zal bevrijden.

back to home pdf share