bloem

Liczby opowiadają nam historię życia cz. 3

do strony głównej pdf share

Cykl od jedynki do trójki dotyczy zasad podstawowych. Zasady te powstają z duchowej energii jedynki, polaryzują się w dwójce na ducha i energię, aby w trójce umożliwić stawanie się świadomym.

Czwórka odpowiada zupełnie nowemu cyklowi opisywanemu przez cyfry pięć i sześć. To, co początkowo zarysowało się przy pomocy linii sił jako duchowa struktura, teraz staje się widzialne i konkretne. Przybiera formę.

Czwórka symbolizuje to, co zmaterializowało się w pierwszej triadzie, to co przybrało materialną postać.

Czwórka odpowiada procesowi materializacji, zagęszczania, aż do poziomu materii, materialnej ziemi. Trójka, jako czynnik dający impuls, jest uważana za liczbę reprezentującą czynnik męski, czwórka wyrażająca postawę przyjmującą, niosącą, reprezentuje żeńskość.

horoscope
.

 

Czwórka wyraża nową płaszczyznę manifestacji. Krok od trójki do czwórki oznacza zanurzenie się duszy w głębszym poziomie doświadczania. Jest to krok oddalający od osiągniętej na nowo, odtworzonej jedności. Symbolizuje ona pojawienie się świadomości znaczenia życia i ducha determinującego ziemskie życie. Z drugiej jednak strony, pojawia się niebezpieczeństwo, ponieważ czwórka jest również wzmocnioną dwójką, której dodana została potęga, potencja, ponieważ 4 = 22.

Jeśli dusza kieruje się porządkiem duchowym i w konsekwencji kształtuje materię we właściwy sposób, to rozwija się świat form odzwierciedlający ten porządek, jedność. Jeśli jednak dusza kieruje się wyłącznie energią symbolizowaną przez dwójkę, to traci połączenie z jednością i będzie wyrażała się w świecie form pod postacią chaosu jako walka wszystkich przeciw wszystkim.

W taki sposób możemy rozumieć znaczenie faktu „zjedzenia owoców z drzewa znajomości dobra i zła”. Energia dwójki przejmuje władzę nad człowiekiem.

Czwórka reprezentuje zadanie powrotu do praw duchowych i życia zgodnie z nimi w ziemskich warunkach. Paradoksalnie, następuje to w wyniku mocniejszego zwrócenia się w kierunku ziemi i odszukania tam celowości i spójności. Zwrot w kierunku nierealnego świata idealnego nie daje takiego efektu. Wynikiem tego jest świadomość pozwalająca iść ścieżką duchową i nikt nie może nas w tym wyręczyć. Ziemski człowiek otrzymał widoczną pomoc w tym zadaniu w postaci symboli, posłańców i znaków.

Gdzie można dostrzec czwórkę w naszym życiu?

• Widoczna jest w czterech ćwiartkach wielkiego krzyża wszechświata. Odpowiadają im cztery pory roku.

• Czwórka to trzy wymiary przestrzenne wzbogacone o oś czasu.

• Znamy cztery żywioły: ziemię, wodę, powietrze i ogień.

• Równoboczny czworokąt, kwadrat jest pierwszą figurą, którą można podzielić na różne ilości równych części na kilka prostych sposobów. Z tego powodu kwadrat był dla pitagorejczyków symbolem sprawiedliwości.

• Trójwymiarowa struktura może być postrzegana na cztery różne sposoby: jako zbiór punktów,

linii, płaszczyzn i objętości.

• Czwórka oznacza początek cielesności. Dla zbudowania ciała przestrzennego potrzeba czterech planów.

• Symbolami czwórki są również sześcian i kąt prosty. Jeśli rozłożymy sześcian na płaszczyźnie, to zobaczymy krzyż, który znany jest już od ponad 10 000 lat i jest symbolem nie tylko chrześcijańskim, lecz również znakiem związania z materią. Aby móc uwolnić się z tego uwięzienia, należy najpierw rozpoznać, że jest się spętanym, a następnie zaakceptować wzięcie na siebie krzyża.

Czwartą literą alfabetu hebrajskiego jest dalet, która oznacza coś w rodzaju drzwi. Aby działać na ziemi, zgodnie z prawami materii, drzwi symbolizowane przez czwórkę muszą zostać otwarte. Natura, nauka i każda praktyczna działalność symbolizowane są przez czwórkę.

Jednocześnie czwórka oznacza miejsce spotkania czasu i przestrzeni, drzwi prowadzące do zbawienia i prawdziwej ludzkiej genezy. Czwórka jest liczbą, którą można łączyć z manifestowaniem się boskości. Jest kojarzona z ziemią, z ziemskim planem. Nasza rzeczywistość jest dowodem na istnienie życia wyrażającego się w formach.

Czwórka powinna przypominać nam o potrzebie akceptacji codziennych obowiązków i o zrozumieniu, że wszystko, co napotykamy, nawet jeśli jest to bardzo trywialne czy nieprawdopodobne, zawiera przesłanie, które możemy odkryć, zaakceptować i zrealizować.

O ile trójka mówi o istnieniu pewnej i niezależnej podstawy dla życia, to czwórka oznacza konfrontację z rzeczywistym życiem. Dwójka symbolizuje dwubiegunowość będącą podstawą życia, trójka sugeruje konstruktywne do niej podejście, a czwórka przypomina o konieczności głębszego postrzegania sensu naszego istnienia, jego celu tu na ziemi.

Jak to realizuje się w naszym życiu?

Uzyskujemy niezliczone doświadczenia w widzialnym świecie. Tęsknimy do harmonii i perfekcji, ale gdzieś po drodze odkrywamy, że nic nie jest trwałe i wszystko przemija. W końcu docieramy do miejsca, w którym nasze serce uzyskuje odpowiednie zrozumienie i staje się wrażliwe na wezwanie wieczności. Pytania dotyczące prawdziwego celu życia nasilają się i wzrasta pragnienie znalezienia odpowiedzi na nie.

Piątka symbolizuje te odpowiedzi, ponieważ przypomina o potrzebie świadomej łączności z duchem.

Pitagoras uważał czwórkę za liczbę idealną, ponieważ kończy ona cykl jeden – dwa – trzy – cztery, który nazywał tetraktysem. Czwórka symbolizuje życie w widzialnej postaci, stale wspierane w tle przez jedność, dwoistość i twórczą troistość. W ten sposób życie prowadzi do wyższej spirali jedynki, do dziesiątki:

1 + 2 + 3 + 4 = 10

 

 

blue tetraktys
.

 (Tetraktys)

Chociaż pożądany stan zrozumienia znaczenia czwórki może być osiągnięty, to na ogół jesteśmy dalecy od praktycznego wprowadzenia go w życie. Przeszkodą w tym jest silna dualność i związane z nią wszechobecne zjawiska polaryzacji. Piątka przypomina nam o sytuacji człowieka znajdującego się pomiędzy jednością i dualnością i o związanych z tym możliwościach.

c.d.n.


Źródło: Michael Stelzner, “Die Weltformel der Unsterblichkeit” (Światowa formuła nieśmiertelności), 1996

do strony głównej pdf share